З А П О В Е Д

 

№ 05- 409

Гр. Сандански 22.06.2023 г.

 

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,

 

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за заемане на длъжността  „Главна медицинска сестра

на МБАЛ „ЮЗБ“ ООД

 

при следните условия:

 

 1. Изисквания за заемане на длъжността Главна мед. сестра:

 

 1. Висше образование с образователно- квалификационна степен „ бакалавър” или „ магистър” по специалността „ Управление на здравните грижи”.
 2. Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика;

 

 1. Необходими документи за допускане до конкурс:/ заверени от кандидата копия/
 • Заявление за участие- по образец
 • Професионално- биографична характеристика /CV/
 • Диплома за завършено висше образование
 • Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация
 • Удостоверение за членство в БАПЗГ
 • Копие от трудовата книжка
 1. Място за получаване на Документация за участие и на подаване на документите- Деловодството на МБАЛ „ЮЗБ” ООД гр. Сандански. Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.
 2. Срок за подаване на документи – 30 октомври 2023г..
 3. Начин на провеждане на конкурса:
 • Първи етап: Допускане до участие – подбор по документи
 • Втори етап: Събеседване с цел оценяване на професионалната подготовка, състояние и качество на здравните грижи в лечебни заведения, следдипломно обучение на специалистите по здравни грижи, и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

 

 • Подробни писмени указания за начина и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите и оценяването им, както и длъжностните характеристики, се предоставят на кандидатите при поискване на Документацията за участие.
 • Настоящата заповед да се публикува във в-к „ Струма” и на сайта на МБАЛ” ЮЗБ“ ООД.

 

Управител:

/ д-р Илия Тонев/