Прием в болницата

Приемът на пациенти в Болницата се осъществява в Приемен кабинет на Диагностично-консултативен блок в двете бази в условията на спешен и планов прием.
Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диаг-ностично–консултативният блок по един от следните начини:
N

1. Като задължително здравноосигурено лице с Направление №7 от личния Ви лекар или специалист

Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необхо-димото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативният блок на болницата.

N

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление

срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

N

3. Ако сте допълнително здравно осигурен

Разходите Ви могат да бъдат покрити от Вашия здравен фонд- в зависимост от покритието на вашата застрахователна полица. На инфор-мационните табли в МБАЛ „Югозападна болница“ООД има информация за всички Здравноо-сигурителни фондове за допълнително здравно осигуряване, с които имаме сключени дого-вори.
N

4. При спешни състояния

(Пациенти, насочени от Центъра за спешна медицинска помощ или от Неотложен кабинет) след преценка на съответния специалист на ДКБ.
N

5. Допълнителни услуги

В МБАЛ „Югозападна болница“ООД е осигурена възможност за получаването на допълнителни услуги по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, лекар, оператор, анесте-зиолог, избор на стая и допълнителни удобства и др. Информация за това може да получите от дежурната сестра в Приемен кабинет, лекуващия лекар и старшата сестра в отделението.

Права и задължения на болните

Задължения на болните
 1. Да съблюдават разпределението на времето и предписания режим
 2. Да изпълняват предписанията и указанията на медицинския персонал
 3. Да не влизат в пререкания с персонала. При възникнали взаимоотношения с медицинския персонал ,други болни или посетители да отнасят въпроса за разрешаване съответно от дежурния персонал, старшата медицинска сестра, дежурния лекар, началник отделението или ръководството на болницата
 4. Да не пушат по време на престоя им в болницата
 5. Да не въвеждат външни лица в отделението
 6. Да не внасят хранителни продукти, бельо и други вещи без разрешение на медицинския екип
 7. Да не напускат района на болницата
 8. Да поддържат висока лична хигиена и добър, санитарно-хигиенен ред в болничните помещения
 9. До опазват болничната собственост
 10. При констатация на пропуски и нередности от всякакво естество да информират незабавно дежурния персонал
Права на болните
 1. Пациентът има правона свободен избор на лекар в МБАЛ “Югозападна болница” при условията и реда на Наредбата за достъпа на здравно-осигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
 2. Пациентът има правода бъде информиран за името, длъжността и квалификацията на лекуващия го лекар;
 3. Пациентът има правопри поискване и на второ мнение от друг лекар от МБАЛ “Св. Врач” относно диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
 4. Пациентът има правода участва във вземане на решения, свързани с диагностично-лечебната дейност, свързана с неговото заболяване;
 5. Пациентът има правода бъде информиран за обема на медицин-ската помощ и видовете медицински услуги, които предлага МБАЛ “Югозападна болница”, правилата, реда, условията и времевия график за получаването им, както и за собствените си права;
 6. Пациентът има правона достатъчна по обем и качествена медицинска помощ, както и на непрекъснатост на медицинските грижи в съответствие с правилата за добра медицинска практика и приетите стандарти за лечение;
 7. Медицинските специалисти в МБАЛ “Югозападна болница” извършват прегледи, изследвания и провеждат лечение, след като пациентът или негов законен представител даде информирано съгласие за тях;
 8. Медицинска помощ без съгласие на пациентът може да се окаже в следните случаи:
  • Когато помощта има спешен характер, но физическото или психичното състояние на пациентът за момента не позволяват получаването на информираното му съгласие;
  • Когато лечебното заведение не е било своевременно уведомено, че пациентът, неговите настойници или попечители възразяват срещу получаването на медицинска помощ;
  • Когато пациентът е малолетно, непълнолетно или поставено под пълно или ограничено запрещение и е невъзможно да се получи съгласие от негов родител, настойник или попечител, или когато няма такива;
 9. Пациентът има правона поверителност на информацията, свързана с медицинската помощ, която получава;
 10. МБАЛ “Югозападна болница” ООД може да използва медицинската информация относно даден пациент в следните случаи:
  • Пациентът е дал съгласието си за разкриване на медицинската информация;
  • Ако това е предвидено в закон;
  • Разкриването е за целите на лечението на пациента от друго лечебно заведение;
  • Разкриването на медицинската информация е от жизнено значение за защитата на здравето на други хора или на обществеността. В тези случаи решението се взема от лекарска комисия, която уведомява пациента за взетото решение;
  • Разкриването е за целите на здравната статистика, научни публика-ции или за управленски или препода-вателски цели, след като всяка информация идентифицираща пациента, е била премахната;
 11. Пациентът и членовете на неговото семейство имат право да бъдат информирани за условията и реда за даряване на органи и тъкани;
 12. Пациентът има правода бъде защитен от физическо насилие или принуда;
 13. Пациентът има правода бъде посещаван в МБАЛ “Югозападна болница” от своя общопрактикуващ лекар при условията и по реда на чл.22 от Наредбата за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ;
 14. Пациентът има правода приема или отказва посетители по време на престоя си в МБАЛ “Югозападна болница”;
 15. Пациентът има правона обезболяваща терапия при установени правила и процедури за нейното провеждане;
 16. Пациентът има правона медицинска помощ, свързана с уважение и зачитане на неговите ценности и убеждения, както и на съчувствие в състояния на безпомощност или в края на живота, с оглед запазване на неговото достойнство;