Диагностично-консултативен блок

Диагностично-консултативния блок се състои от:

N

I. Приемно-консултативни кабинети

 1. Терапевтичен
 2. Неврологичен
 3. Педиатричен
 4. Кардиологичен
 5. Хирургичен
 6. Офталмологичен
 7. Акушерство и Гинекология
 8. Ортопедо-травматологичен
 9. Кабинет за наблюдение на болни в преддиализен стадий
 10. Кабинет за съхранение и разпределение на кръв и кръвни продукти
N

II. Лаборатории

 1. Клинична лаборатория
 2. Микробиологична лаборатория
N

III. Отделения без легла

 1. Образна диагностика (Рентген)
 2. Клинична патология

Стационар

N
Терапевтичен блок
N
Хирургично отделение
N
Очно отделение
N
Ортопедо-травматологично отделение
N
Детско отделение
N
Акушеро-гинекологично отделение
N
ОАИЛ
N
Отделение за физиотерапия
N
Отделение хемодиализа
N
Инфекциозно отделение

Допълнителна информация

Звено “Операционни зали”, което разполага с общо 10 операционни зали в Сандански и Петрич , Кабинет за преданестезиологична консултация, оборудване и инструментариум, за различните отделения с хирургичен профил.

 

 С Диагностично-консултативния блок разполагат и двете бази на болницата в Сандански и Петрич:

 1. Приема на пациенти, където въз основа на прецизиране, основаващо се на критериите за спешност и неотложност пациентите се:
  • Приемат незабавно
  • Включват в „ лист за чакащи” , чрез който се планира датата на приема.
 2. Попълва се необходимата медицинска документация
 3. Провеждат се консултации
 4. Пациентите се насочват към други лечебни заведения или специалисти с мотивирано становище
 5. Извършват се необходимите диагностични изследвания, а при необходимост и медицински манипулации по спешност
 6. Извършва се пълна или частична санитарна обработка

В Диагностично-консултативния блок се обслужват безплатно:

 1. насочените от Звеното за спешна медицинска помощ с надлежно попълнени документи
 2. насочените с направление от общопрактикуващите и специалистите на извънболнична практика, сключили договор с НЗОК (талон №7 в два екземпляра)
 3. пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ и потърсили я в Консултативно- диагностичния блок. Преценката се осъществява от лекар от Болницата и се отразява  в медицинската документация.

Всички пациенти, извън посочените в т.1, 2 и 3 заплащат за предоставените услуги по ценоразпис, утвърден от Управителя на Болницата. За заплатените услуги задължително се издава финансов документ: касова бележка, фактура и др.