Клинична лаборатория

Клинична лаборатория гр. Сандански и Петрич

Клиничната лаборатория като структура е част от Диагностично Консултаативен Блок (ДКБ) и се помещава в приземния етаж на МБАЛ “Югозападна болница“ ООД гр. Сандански База 1 и в База 2 на МБАЛ „Югозападна болница“гр.Петрич.

Клинична лаборатория се състои от следните функционално обособени сектори:

 1. Чакалня, регистратура, манипулационна;
 2. За клинично-химични, електролитни и хемостазни анализи;
 3. За хематологични анализи;
 4. За уринни анализи и пунктати.

Контролна система

За поддържането на аналитичната надеждност на резултатите в границите на оптималната вариация се провежда вътрешна и външна оценка на качеството на лабораторните показатели.

Вътрешната оценка се осъществява посредством системен вътрешен контрол на качеството.

Той включва проверка и оценка на идентичността (принадлежността) на изследването лице/биологичен материал, проба/резултат, оценка на възпроизводимостта (прецизността) и достоверността на резултатите. Резултатите от качествения контрол се нанасят върху съответните за целта контролни карти,чиято оценка е ежедневна. Вътрешният контрол се провежда с контролни материали с позната стойност на съставките, приета за истинска.

Система за външната оценка на качеството – СВОК на лабораторните резултати се осъществява посредством междулабораторен контрол на национално равнище. Отнася се до система за обективна оценка на лабораторните резултати от определена външна за лабораторията служба. Основна цел на ВОК е да се осигури сравнимост на резултатите, давани от различните лаборатории. Българската национална система за ВОК е създадена през 1994 г. Нашата лаборатория участва във следните програми:

 • клинична химия; 
 • хематология; 
 • хемокоагулация; 
 • кръвно-газов анализ
 • гликирани белтъци
 • качествено изследване на урина
 • количествено изследване на урина
 • сърдечни маркери
 • имунохимия

Дейност

Клинична лаборатория към МБАЛ“ Югозападна болница“ООД  извършва широк спектър от клинико-химични, хемостазиологични и хематологични изследвания, съобразно унифицирани аналитични принципи, осигуряващи аналитична надеждност на резултатите. В лабораторията се прилагат международно приети стандартни методи за показатели с доказана диагностична стойност.

1. Анализ на кръвна картина:

 • хемоглобин /Нв/ – колориметрия на
 • хемоглобин-цианиден комплекс – автоматично оп-ределяне;
 • левкоцити /WВС/ – камерно броене и автоматично изброяване;
 • хематокрит /Ht/ – автоматично изчислен от хематологичния брояч;
 • еритроцити /RВС/ – автоматично изброяване; – изчислени еритпроцитпни показатели:
  МСV – среден обем на еритроцитите Нt/Еr – хистограма;
 • МСН – средно хемоглобиново съдържание Нb/Еr;
 • МСНС – средна концентрация на хемоглобина в единичния еритроцит Нb/Нt;
 • RDW – широчина на разпределение на еритроцитите/индиректен показател за ретику-лоцитоза;
 • морфология на еритроцити – светлинна микроскопия на кръвна натривка, оцветена по Романовски-Гимза;
 • ретикулоцити – микроскопски метод на Хелмайер;
 • диференциално броене на левкоцити /ДКК/ — автоматично от хематологичния брояч в три части – Ly, Sg и MID и светлинна микроскопия с диференциране на 100 клетки и морфология на левкоцитите;
 • тромбоцити /PLT/ – автоматично изброяване от хематологичния брояч и светлинна микроскопия за морфология на Тr, среден обем на тромбоцити /МРV/;
 • СУЕ – метод на Вестергрен и Панченко.

2. Хемостаза:

 • време на кървене – метод на Дюк;
 • протромбиново време /РТ / – едностъпален тест на Квик-коагулометрия на активност – реф. ст-сти-70-110% INR 0.95-1.15;
 • активирано парциално протромбиново време АРТТ/ коагулометрия на активност по Родман et al. – реф. ст-сти 25-35 сек.;
 • Фибриноген – коагупометрично определяне по Клаус – реф. ст-сти- 2, 0-4.0 g/1;

3. Анализ на урина:

 • оценка на макроскопски вид-цвят, прозрачност;
 • рН-експресни тестове;
 • относително тегло – измерване с уринометър и чрез сухи тестове /при недостатъчно количество урина/;
 • белтък – качествено доказване чрез денатурация с 20% сулфосалицилова к-на и със сухи тестове;
 • глюкоза – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • кетонни тела – полуколичествено определяне чрез експресни сухи тестове;
 • уробилиноген – „мокра проба“ с реактив на Ерлих и експресни сухи тестове;
 • билирубин – „мокра проба“с реактив на Трусо и полуколичествено определяне чрез експресни тестове;
 • кръв – чрез експресни сухи тестове;
 • седимент-цитологично изследване при стандартни условия на светлинна микроскопия;
 • количествено изследване на урина – глюкоза, урея, креатинин, пикочна киселина, калций, фосфор, амилаза, общ белтък, натрий, калий.

4. Анализ на ликвор

 • оценка на макроскопски вид, цвят, прозрачност, фибринова мрежа;
 • нативно изброяване на клетки с обикновена светлинна миксроскопия;
 • диференциране на типа клетки в обогатен чрез центрофугиране ликвор и оцветен по Романовски-Гимза препарат;
 • белтък в ликвора;
 • глюкоза в ликвора; АСАТ; ЛДХ и КК.

5. Анализ на пунктати /плеврален, коремен/:

 • диференциране на типа клетки, – микроскопиране на седимента в обогатен чрез центрофугиране пунктат и оцветен по Романовски-Гимза препарат.
 • общ белтък, албумин, глюкоза, амилаза, LDH.

6. Кръвно – газов анализ /КАС/:

 • рН на кръвта -7.36-7.44;
 • парциално налягане на въглероден диоскид -рСО2 -.4.66-5.99кРа
 • бикарбонати /НСОЗ/ -21-26ттоl /l;
 • парциално налягане на кислорода рО2 – 10.66-13.33кРа;
 • кислородна сатурация Оsat -94-98%.

7. Клинична химия – изследване на субстрат, ензими и електролити

През последните три години се въведоха нови показатели – LDL – холестерол, общ Са, липаза, LDH, тропонин cТnI – количествено изследване, Д-димер количествено изследване, CRP – количествено изследване.

Апаратура

Клинико – химични анализатори:

 • Селективен автоматичен биохимичен анализатор BS – 200 на Mindray
 • Полуавтоматичен биохимичен анализатор BA – 88 на Mindray
 • CLIMA MC – 15 на RAL Tecnicapara el Laboratorio.S.A
 • Йонселективен анализатор AVL – 9140 Series Analayzer
 • Йонселективен анализатор AVL 984-S Series Analayzer
 • MEDIKA Easy Blood Gas производство на Medika Corporation USA
 1. Хeматологични анализатори:
 • ABX MICROS 60 от ABX HEMATOLOGIE Diagnostics
 • CELL – DYN 610 от ABBOTT DIAGNOSTICS
 • Коагулометър RAL – RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A CLOT SP
 1. Микроскопи:
 • 2 броя;
 • хематологичен – ZEIZZ Germany Standart 20;
 • уринарен.
 1. Центрофуги – 3 броя.

През последните три години бяха закупени и следните апарати:

 • Автоматимен хематологичен анализатор ВС-2800, производител Mindray
 • Коагулометър RAL – RAL Tecnica para el Laboratorio, S.A CLOT 2B
 • ACF автоматичен коагулометър, производител FUTURA SYSTEM SPL
 • VEDALAB EASY READER
 • Центрофуги два броя: TDZ4-WS

Лекари на адрес гр. Сандански

ЛЮДМИЛА НИКОЛОВА БЪРДАРСКА

НАЧ. КЛИН.ЛАБОРАТОРИЯ

Лекари на адрес гр. Петрич

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

НАЧ. КЛИН.ЛАБОРАТОРИЯ