ЗАПОВЕД

№ 05- 408

Гр. Сандански  21.06.2023 г.

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за заемане на следните длъжности:

            На адрес Сандански

 • Началник на Вътрешно отделение
 • Началник на Кардиологично отделение
 • Началник на Хирургично отделение
 • Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Началник на отделение по Ортопедия и травматология
 • Началник на Неврологично отделение
 • Началник на Акушеро- гинекологично отделение
 • Началник Неонатологично отделение
 • Началник на Детско отделение
 • Началник на Отделение по Образна диагностика
 • Началник на Отделение по Хемодиализа
 • Началник отделение Физикална и рехабилитационна медицина
 • Началник отделение по Очни болести
 • Началник на Клинична лаборатория
 • Началник на Микробиологична лаборатория

На адрес Петрич

 • Началник на Вътрешно отделение
 • Началник на Хирургично отделение
 • Началник на Отделение по анестезиология и интензивно лечение
 • Началник на отделение по Ортопедия и травматология
 • Началник на Неврологично отделение
 • Началник на Акушеро- гинекологично отделение
 • Началник Неонатологично отделение
 • Началник на Детско отделение
 • Началник на Отделение по Образна диагностика
 • Началник на Отделение по Хемодиализа
 • Началник отделение Инфекциозни болести
 • Началник на Клинична лаборатория
 • Началник на Микробиологична лаборатория

при следните условия:

 1. Изисквания за заемане на длъжностите за началник- отделение:
 2. Висше образование „Медицина” с образователно – квалификационна степен  „Магистър по медицина”
 3. Придобита медицинска специалност по профила на отделението:
 4. Минимум 5 години стаж по специалността
 5. Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристика
 6. Необходими документи за допускане до конкурс:/ заверени от кандидата копия/

 

 • Заявление за участие- по образец
 • Професионално- биографична характеристика /CV/
 • Диплома за завършено висше образование
 • Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация
 • Удостоверение за членство в БЛС
 • Копие от трудовата книжка

 

 1. Място за получаване на Документация за участие и на подаване на документите

 

Деловодството на МБАЛ „ЮЗБ” ООД гр. Сандански.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

 

 1. Срок за подаване на документи – 30 .09.2023г..

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

 

 • Първи етап: Допускане до участие – подбор по документи.
 • Втори етап: Събеседване с цел оценяване на професионалната подготовка, визия за развиетие на отделението за три годишен период, и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.

 

 • Подробни писмени указания за начина и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите и оценяването им, както и длъжностните характеристики, се предоставят на кандидатите при поискване на Документацията за участие.

 

Настоящата заповед да се публикува във в-к „ Струма” и сайта на МБАЛ „ЮЗБ“ ООД.

 

 

Управител:

/ Д- р Илия Тонев/