ЗАПОВЕД

№ 05- 634

Гр. Сандански  06.10.2023 г.

На основание чл. 68, ал. 7 от Закона за лечебните заведения, във връзка с чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда,

ОБЯВЯВАМ

Конкурс за заемане на следните длъжности:

            На адрес Сандански

 •  Началник на отделение по клинична патология

 при следните условия:

 1. Изисквания за заемане на длъжностите за началник- отделение:
 2. Висше образование „Медицина” с образователно – квалификационна степен  „Магистър по медицина”
 3. Придобита медицинска специалност по профила на отделението:
 4. Минимум 5 години стаж по специалността
 5. Познаване на нормативната уредба в областта на здравеопазването, описана в длъжностната характеристик
 6. Необходими документи за допускане до конкурс:/ заверени от кандидата копия/
 • Заявление за участие- по образец
 • Професионално- биографична характеристика /CV/
 • Диплома за завършено висше образование
 • Диплома за придобита специалност и сертификати за квалификация
 • Удостоверение за членство в БЛС
 • Копие от трудовата книжка
 1. Място за получаване на Документация за участие и на подаване на документите

Деловодството на МБАЛ „ЮЗБ” ООД гр. Сандански.

Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.

 1. Срок за подаване на документи – 06 .11.2023г..
 2. Начин на провеждане на конкурса:
  • Първи етап: Допускане до участие – подбор по документи.
  • Втори етап: Събеседване с цел оценяване на професионалната подготовка, визия за развиетие на отделението за три годишен период, и другите качества на кандидата, необходими за заемане на длъжността.
 • Подробни писмени указания за начина и реда за провеждане на конкурса, изискванията към кандидатите и оценяването им, както и длъжностните характеристики, се предоставят на кандидатите при поискване на Документацията за участие.