Поелзна Информация

Раздел с полезна информация

В раздела „Полезна информация” може да намерите важна информация за начините за постъпване в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД, необходимите документи, начина на заплащане на диагностиката и лечението Ви по време на престоя в болницата, правилата, които трябва да спазвате по време на лечението Ви, Вашите права като пациенти, допълнителните услуги, които предлагаме за подобряване на Вашето удобство при пребиваването при нас.

Финансиране на лечението

Диагностиката и лечението на пациентите в МБАЛ „Югозападна болница“ ООД се заплаща по следните начини:

Пациенти, които са задължително здравноосигурени

Съгласно българското законодателство всички задължително здравноосигурени лица имат свободен достъп до нашата болница.

Пациентите не заплащат за лечебната дейност, която Националната здравноосигурителна каса покрива, освен потребителската такса за престой в болницата. Всички допълнителни услуги (напр. избор на лекар и/или екип за лечение, самостоятелна стая и удобства, медикаменти и консумативи, които не се заплащат от НЗОК), се заплащат от пациента по ценовата листа на болницата. Вие ще бъдете предупредени и Вашето съгласие ще бъде потърсено своевременно, ако се наложи доплащане.

Пациенти, които сами заплащат за лечението си

Когато сте неосигурен или нямате направление за извършване на консултация, изследвания и лечение, Вие заплащате по ценоразписа на болницата. При приемане след първичния клиничен преглед Вие ще получите информация за приблизителната стойност на необходимото лечение чрез първична план-сметка.

При изписването Ви от болницата ще Ви се изготви подробна сметка, където се включват всички направени разходи по вашето лечение. Заплащането на лечението става на Касата на болницата в работното й време, през останалото време в Приемен кабинет на болницата. При заплащането на сумата за лечението на пациента задължително се издава финансов документ- касова бележка, фактура.

Пациенти, които са допълнително здравноосигурени

МБАЛ „Югозападна болница“ ООД има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд, взависимост от покритието на Вашия здравноосигурителен пакет.

Доплащане за протези, имплатни и други консумативи

Здравната каса заплаща за определен брой или определена сума от стойността на имплантите, протезите и други скъпоструващи консумативи, поради което е необходимо пациентът да доплаща за тях.

В МБАЛ „Югозападна болница“ ООД необходимост от заплащане или доплащане на имплатни и скъпоструващи консумативи има в следните случаи:

  • За коронарни стентове –НЗОК заплаща не повече от четири стента в рамките на една календарна година. При поставяне на повече от 4 стента пациентът доплаща разликата на касата на болницата. 

 

  • За очни импланти (лещи) и вискосубстанцията- НЗОК не заплаща очна леща и вискосубстанция, поради което пациентът заплаща за тези имплатни цялата сума.

 

  • Скъпоструващи консумативи при хирургични и ортопедични итнервенции, които не се покриват от НЗОК – Кръгов ушивател, Линеарен ушивател, Лапароскопски консумативи, Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата, Консумативи и инструменти за фиксиращите процедури. Набавянето на необходимите консумативи е за сметка на пациентът.

Финансиране на лечението

Храненето в МБАЛ „Югозападна болница „ООД е на съвременен принцип. Всеки болен получа-ва прясно приготвена на място храна според заболяването си и предписанието на лекаря . Хра-ненето се извършва в столовата на отделението, като качеството е гарантирано чрез контро-лиран пренос на храната от кухнята до пациента.
Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят ще прецени какъв режим на хранене да следвате при престоя си в болницата. В МБАЛ „Югозападна болница“ООД се готви по 5 специализирани диети.

След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хра-нени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.

Независимо от конкретната диета, храната ви ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти, при спазването на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

В болничната кухня се приготвя и храна срещу заплащане, по утвърдено меню. Заявяването и приготвянето на храна за болните извън тази, която се предлага безплатно (само когато те са на обща диета), става при дежурната сестра и след заплащане в касата на болницата.